รายชื่อผู้ใช้งานทุกโปรแกรม
โปรแกรมบริหารครุภัณฑ์ 31/8/2561 61แห่ง
โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ 31/8/2561 155แห่ง
โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ 31/8/2561 814แห่ง
โปรแกรมระบบคิว 31/8/2561 44แห่ง
โปรแกรมระบบงานเอกสาร 31/8/2561 69แห่ง